O Fundacji

Nasza fundacja

Fundacja została ustanowiona październiku 2015r w celu:

 1. ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwłaszcza architektonicznych, krajobrazowych, archeologicznych i innych dóbr kultury europejskiej, w szczególności na obszarach przygranicznych,
 2. popularyzacji kultury i tradycji regionalnej,
 3. wzmacniania poczucia tożsamości i więzi emocjonalnych społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym,
 4. badań i edukacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 5. rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich w oparciu o istniejący potencjał architektoniczny i krajobrazowy,
 6. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 7. działalności na rzecz ochrony krajobrazu i dziedzictwa przyrodniczego województwa podlaskiego,
 8. wspieranie i rozwój turystyki kulturalnej.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, filmowej,
 2. organizowanie, uczestniczenie, a także popularyzowanie przedsięwzięć i projektów artystycznych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych i społecznych,
 3. organizowanie oraz prowadzenie dyskusji, konferencji, warsztatów, wykładów oraz seminariów,
 4. inicjowanie oraz realizację programów badawczych,
 5. organizację prac konserwatorsko – restauratorskich,
 6. niesienie pomocy w zakresie pomocy ludziom w rozwoju talentów i paski artystycznych,
 7. organizowanie akcji charytatywnych,
 8. W celu realizacji zadań statutowych Fundacja podejmuje każdą inną formę działania dopuszczoną przez przepisy prawa i służącą realizacji celów statutowych Fundacji.
 9. Fundacja w realizacji celów statutowych może współpracować z urzędami publicznymi i sektorem prywatnym i pozarządowym oraz mediami.
 10. Fundacja dla realizacji swoich celów może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.
 11. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 12. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z fundacją w innych formach prawnych.
 13. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżna z jej celami.

W październiku 2017r, w odpowiedzi na potrzeby rynkowe oraz konieczność pozyskania dodatkowych źródeł finansowania działań Fundacji, Fundacja zarejestrowała działalność gospodarczą zgodnie z PKD zawartym w jej statucie.

Zapraszamy do współpracy urzędy i instytucje – wspólnie możemy przyczynić się do promocji województwa podlaskiego i ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu Podlasia.

Fundacja ZAPOMNIANE PODLASIE

Nasz zespół

Zapoznaj się z nami

Białostoczanin pochłonięty historią i eksploracją przygranicznych obszarów Podlasia, co w konsekwencji sprawiło, że powołana do życia została Fundacja Zapomniane Podlasie. Szeroką paletę pasji i zainteresowań uzupełniają opuszczone obiekty poindustrialne, militarne, zamki i pałace Dolnego Śląska jak i starożytna architektura krajów po wschodniej stronie basenu Morza Śródziemnego. Istotą ekspedycji jest dotarcie do opuszczonych i zapomnianych przez cywilizację miejsc, czego wymiernym efektem ma być zgromadzenie wyjątkowych fotografii.

Rodowity białostoczanin, od wielu lat fotograf z zamiłowania a podróżnik z wyboru.
W swoim portfolio zgromadził zarówno pejzaże i architekturę, jak i fotografie studyjne, portretowe oraz z rajdów samochodów klasycznych. Dzięki działalności w Fundacji realizuje swoją pasję połączoną z miłością do swej małej ojczyzny – Podlasia. Zamiłowanie do reportażu skutkuje uwiecznianiem wyjątkowych chwil i wydarzeń (www.macnowphoto.pl). Jest kwalifikowanym operatorem UAV (VLOS & BVLOS).

Rozpocznij wpisywanie i kliknij enter

Koszyk

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Informujemy, iż nasza strona wykorzystuje technologię plików cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).